15 de jul. 2009

COM S'ORGANITZA

L’AMPA està regulada per uns Estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats, i es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any. Actualment l'assemblea representa el 80% dels associats mentre que la Junta Directiva equival només al 9%, per això és important l'assistència a aquestes reunions perquè és aquí on es pot sentir la veu general de tots.
 • La Junta Directiva és l’òrgan executiu que administra i representa l’associació, i qui s’encarrega de l’aplicació de les disposicions emanades de l’Assemblea. Està formada pel/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals.
 • Per tal de treballar de manera organitzada i fer possible la consecució dels objectius de l’AMPA, hi ha diferents Comissions de treball integrades per un o diversos membres de l’associació que es responsabilitzen de la gestió d’un projecte específic (activitats extraescolars, menjador, festes, llibres, etc.).

QUÈ FA L'AMPA

 • REPRESENTAR ELS PARES I LES MARES DELS ALUMNES.- L’AMPA és el principal interlocutor entre els pares i les mares dels alumnes, la direcció i el professorat de l’escola. Els mestres i l’equip directiu contacten amb l’AMPA per tractar temes de l’escola que afecten les famílies. Alhora, l’AMPA fa arribar l’opinió dels pares i les mares a la direcció del centre.
 • PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.- L’AMPA promou la participació dels pares i mares d’alumnes en les activitats de l’escola. La implicació directa de les famílies contribueix a millorar i enriquir l’educació dels infants, així com el funcionament general del centre.
 • ORGANITZAR ESDEVENIMENTS I OFERIR SERVEIS.- L’AMPA ofereix serveis per a les famílies que milloren o complementen la tasca de la pròpia escola. En aquest sentit, promou la realització d’activitats que afavoreixin el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i que ajuden els pares i mares a compaginar la vida familiar i laboral. Actualment s’ofereixen els següents serveis i activitats: 
        - Serveis d’acollida: matinal, a les tardes de juny i durant les reunions.
        - Activitats extraescolars a la tarda durant tot el curs
        - Gestió del servei de menjador escolar.
 • - Festes: Halloween, Nadal, Carnestoltes, Fi de curs.       
 • - Col·laboració en les festes i activitats promogudes per l’escola.
          - Gestió i control del programa de reutilització de llibres de text "Gaudí és    
           compartir" i venda de llibres de text amb importants descomptes.
         
          -
  Venda d’equipament esportiu de l’escola.


 • SUPORT ECONÒMIC A L’ESCOLA.- L’AMPA fa aportacions econòmiques que ajuden a l’escola a donar als nostres fills un major nivell de qualitat d’ensenyament i de benestar. Els diners aportats es destinen a finançar algun material o actuació que tant els pares i mares com la direcció del centre consideren necessària.
 • ESPAI DE REFLEXIÓ I DEBAT.- Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes educatius d'abast més general. L'AMPA intenta conèixer les necessitats dels pares i les mares de l'escola a través de la relació amb els delegats de curs.
 • PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR.- L’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.